Skip to main content Skip to search

Биоинформатика

Bioinformatika

Оваа интердисциплинарна наука здружува знаења за биохемија, биологија, хемија, физика и генетика, кои се надградени со математика и ИТ технологии. Студентите стекнуваат знаења за разбирање на проблематиката и процесите на комплексните биолошки системи, преку развој на алгоритми и употреба на информациски технологии како алатки за решавање на проблеми во праксата.

Вработување: лаборатории, здравствени институции, фармацевтска индустрија, приватен сектор, национални и меѓународни организации.   

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.