Skip to main content Skip to search

Дизајн на визуелни комуникации

За време на студиите и се до нивното дипломирање, студентите на овој смер се стекнуваат со следните компетенции: способност да анализираат, синтетизираат и предвидуваат решенија и последиците од процесот на дизајнирање; владеење на истражувачките методи во дизајнот, неговите постапки и процеси; развој на критичка и самокритична проценка на резултатите од дизајнерската работа; способност за примена на знаењето во пракса; автономија во професионалната работа; развој на комуникациски вештини, особено комуникација во меѓународна средина; етичко размислување и посветеност на професионалната етика; соработка, групна работа.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com