Skip to main content Skip to search

Енергетика

Energetika

Студиите за енергетика ги подготвуваат идните инженери со солидни знаења за оперативна работа, подготовка и организација во различни области за трансформација на енергија: хидроенергетика, термо енергетика, нуклеарна енергетика, алтернативни извори на енергија и општа енергетика.
Вработување: различни системи за трансформација на енергија, државни институции, приватни фирми, развој и иновации, наука, образование.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS,
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.