Skip to main content Skip to search

Театарска режија

Целта на изучувањето на театарската режија е студентите и во теорија и во пракса креативно да се сретнат со сите полиња и можности на театарот, да почнат да набљудуваат, запознаваат, истражуваат, постепено да совладуваат, користат и на крајот да создаваат со нив.
Во текот на студирањето, студентите се запознаваат со областа на актерскиот творечки процес, со драматургијата, организација на настанот и монтажата, со визуелно-просторното поле, со звучното поле, со просторот на текстот и неговата анализа.

Траење на студиите:
– додипломски 4г, 240 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стручно звање: Дипломиран театарски режисер

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com