Skip to main content Skip to search

Физиотерапија

Основните цели на студиската програма Физиотерапија се едуцирање и оспособување на студентите за користење на теоретските знаења при развивање, одржување и обновување на движењето и функционалните способности на лицата со ограничено, попречено или нарушено движење и/или поради болест или повреда, во сите старосни периоди на пациентите.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стекнато звање: Дипломиран физиотерапевт/ка

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com